آمریکا یک شرکت نروژی را به بهانه ارتباط با ایران جریمه کرد