برنامه های سال آینده وزنه برداری کشور مورد ارزیابی قرار گرفت