این مرکز اولین مسابقه از مسابقات کاراته دختران کشور را کسب کردند