تاکید انگلیس بر ایفای نقش فعال در روند صلح افغانستان