اقدام هماهنگ توسط نیروهای نظامی و مدنی در بر داشت بدنه هواپیما بود