نسبت برابری تراکتور ahly از لحاظ آماری (تجزیه و تحلیل)