غافلگیری شاگردان پپ مقابل لیورپول ؛ آنفیلد، مسلخ سیتیزن ها!