بیانیه جدید کی روش : یا از من پیروی کنید یا این حق را دارید که عقب بمانید!