من بزرگترین فوقانی: اگر جامعه ما نوت بوک است که فرصت را به گوش دادن به پیام است که ما با استفاده از