سیر تحولات تلویزیون از ابتدا تا انقلاب/تهرانی ها برای اولین بار اندرونی شاه را دیدند