تیم ملی یخ نوردی در ایران با 5 مدال قهرمان شد از آسیا