کارشناس افغان: مخالفت دولت افغانستان با خواسته طالبان سبب ادامه جنگ خواهد شد