پیام تعدادی از وکلا به رئیس جمهور درباره مسائل اخیر در بازداشتگاه