خودکشی به اشتراک گذاری در کار ماشین از دوربین نیست