امیدوارم که در دیدارهای آینده بتوانیم این شکست را جبران/ سد خوب بازی ...