نیروهایی که بدون موافقت دمشق واردسوریه شده انداین کشورراترک کنند