برنامه های فشرده و روزهای بی پولی کاراته/ امکاناتی نزدیک به صفر!