روایت وزیر امور خارجه از باج خواهی دیگر ترامپ از عربستان بر سر سوریه