مرد اول استقلال برابر الريان اصلی بازی در چند صحنه که اتفاق می افتد به خود جلب کرد !