هادرزفیلد ۰ – لیورپول ۳/عکس, دستور غذا, قرمز, ۲ شکست متوالی