نشان می دهد به منظور بهبود فرهنگ و گسترش ورزش همگانی را تایید کرد