تجلیل رهبر معظم انقلاب از پرستاران شجاع و فداکار در لحظه ای از زلزله