برای باز کردن جلسه بعد از ظهر مجلس شورای اسلامی به بررسی بودجه آغاز شد