مدافع برزیلی نظرات آبراهام افزایش کراوات خود را نمی