اسلام آباد سطح روابط با دهلی نو را به کاردار کاهش داد