دارایی های نظامی و قابلیت های مورد نیاز در سوریه حفظ خواهد شد.