استقلال خوزستان حرکت خود را با دست خالی به سمت چپ/ پرسپولیس فقط قهرمانی امتیاز.