آزمایشگاه مایکروسافت: که در آن سخت افزار به مرگ, شکنجه