منحصر به فرد| تصویری: بازگرداندن آرامش کامل در خیابان پاسداران.