طرفداران استقلال راضی وجود دارد در خارج از خانه (عکس)