سیاست «فاوستی» اعضای شورای شهر و رای مثبت به آنچه نجفی «خیانت» می داند