آمریکایی ها سناریوهای خروج از برجام را بررسی می کنند+ جزییات