توصیفات عجیب خبرنگار خارجی از وضعیت وزنه برداری در ایران