روزنامه استقلال. پنج شنبه ۲۸ ... فوتبال خودکشی در دستور کار پذیرش !