اتحادیه اروپا آماده است به همراه ایالات متحده برای اعمال تحریم بر ایران