شکست الغرافه در مقابل درصد در حضور 90 دقیقه ای میلان