برنامه "مصاحبه" با موضوع فناوری فضایی, ایران, آنتن می رود