این 6 بخیه به افتخار طرفداران و فداکاری رئیس جمهور از تخت جمشید