پاسخ "آبی" به این سوال که چرا آلت تناسلی مرد کار نیست: "پس از آن وجود دارد پنیر زمان کار"