جدیت آن گوش خود را به گوش دادن به پیام های فقیر. گروه آسمان