افزایش قیمت ارز ناشی از چیست ؟ / نرخ ارز متناسب با نرخ تورم باید تغییر