توسعه قطعه سازان کمربند بستن/ نزدیک خطوط تولید این خودرو در مرحله