ایران: دولت در سال جاری حمایت از غنی برای از بین بردن آنها