رد ادعا قصور پزشکی در مورد درمان از یکی از مقامات سیاسی