صنعتگران محلی و خارجی در طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و مشارکت فعال نیست