انتظارات از بازگشت از صنعت تولید به سطح سال 90 + نمودار