دستور رئیس جمهور برای پیگیری وضع نامناسب در برخی از بازداشتگاه