خریدار پشتیبانی بود که می خواهد برای کمک به/ خواهر می خواست به " تیم امداد و نجات در سقوط هواپیما