تل آویو از نشست ایران، روسیه و ترکیه ابراز ناخرسندی کرد