روحانی: مسکن مهر و موم پایان ۹۶/ کاتبان: اظهارات روحانی از اتمام مسکن مهر تا پایان ۹۶ اعلامیه بود